Algemene Voorwaarden Praktijk “Oase van Rust”


HOME


Artikel 1 : Algemeen.
1.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Praktijk “Oase van Rust”: Opdrachtnemer voor het verlenen van - niet erotische! en niet medische!- massagediensten aan particulieren of instellingen en bedrijven met affiniteit met Babymassage bijv. dmv dienstverband of werkgebied.
Cliënt : Opdrachtgever voor het aanvragen en aanvaarden van massagediensten uitgevoerd door Praktijk “Oase van Rust”. Deze cliënt kan handelen in uitoefening van zijn/haar beroep/functie of als zijnde een particulier die een (massage) opdracht door Praktijk “Oase van Rust” wil laten uitvoeren.
Opdracht : Het ten gunste van de cliënte(n) leveren van cursus en/of (massage)diensten met daarbij benodigde en inbegrepen cursus en/of massage materia(a)l(en) als aangegeven en vermeld in te verkrijgen informatie in folder of op de website.
Overeenkomst : De aanvaarding van de/een opdracht van cliënt door Praktijk “Oase van Rust”.
Bezoeker : Een derde die handelt in uitoefening van zijn/haar beroep of functie of als particulier; en de website van Praktijk “Oase van Rust”bezoekt via internet.
Partijen : Gezamenlijk aanduiden van cliënt en Praktijk “Oase van Rust”.

1.2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gemaakt tussen/met ondernemingen, instellingen of particulieren en Praktijk “Oase van Rust”.

1.3
Alle opdrachten worden uitgevoerd met bekendmaking van algemene voorwaarden en onder uitvoering van de algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Praktijk “Oase van Rust” met als uitbreiding een handtekening van de betreffende cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger(s).

1.4
Er kan alleen een aanvaarding van een overeenkomst tussen partijen en uitvoering van een opdracht door Praktijk “Oase van Rust” plaatsvinden; indien door cliënt is aangegeven akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

1.5
Indien er t.a.v. bepaalde bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen , afwijkingen zijn overeengekomen; dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige van kracht.
Overeengekomen afwijkingen gelden enkel voor overeengekomen opdracht en alleen indien deze schriftelijk worden bevestigd door Praktijk “Oase van Rust” alsmede door de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger(s).

1.6
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door partijen te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortkomende verbintenissen, dit met uitsluiting van andere voorwaarden die door partijen schriftelijk overeengekomen zijn. (zie 1.5)


Artikel 2. Offertes en Betalingen.
2.1
Alle aanbiedingen of verzoeken om informatie hetzij telefonisch hetzij schriftelijk per email of post verstrekt aan (mogelijke) cliënt; zijn vrijblijvend en blijven tot 14 dagen na dagtekening van het aanbod/verzoek geldig.

2.2
Prijzen in aanbiedingen en/of offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten of informatie verzoeken.

2.3
Toevoegingen en/of wijzigingen wat betreft tarieven zijn voorbehouden aan Praktijk “Oase van Rust”.
Indien van toepassing zullen deze worden aangegeven op de website of tijdens het sluiten van overeenkomst tussen partijen.

2.4
Betaling voor de te volgen cursus Babymassage; hetzij in groepsverband hetzij individueel in thuissituatie; gegeven door opdrachtnemer na gesloten en telefonisch bevestigde overeenkomst met cliënt; dient binnen 3 tot max. 5 werkdagen na telefonisch bevestigde overeenkomst plaats te vinden op bankrekening nummer van Praktijk “Oase van Rust”.
Cliënt ontvangt een schriftelijke afspraakbevestiging c.q. factuur van opdrachtnemer op opgegeven (huis)adres.

2.5 A
Cliënt mag kosteloos (massage)opdracht annuleren tot uiterlijk 24 uur voor afgesproken datum en tijd van de gesloten overeenkomst.
Na verstrijking van deze termijn verplicht cliënt zich tot het voldoen van 50% van het verschuldigde tarief.

2.5 B (nog niet van toepassing)
In geval van annulering van een zwangerschapsmassage geld dat annulering kosteloos is i.v.m. de start van een op handen zijnde bevalling of anderzijds geval van overmacht (ziekenhuisopname, spoedgeval e.d).

2.5 C
In geval van deelname aan babymassage cursus mag cliënt in de volgende gevallen kosteloos annuleren binnen 24 uur voor gemaakte afspraak/overeenkomst:
- ziekte van ouder/kind
- calamiteiten (hieronder wordt o.a. verstaan: ongeval, sterfgeval en anderszins situatie van overmacht)
- overeengekomen afwijking(en) in de algemene voorwaarden tussen cliënt en Praktijk “Oase van Rust”.
In alle (andere) gevallen dient cliënt contact op te nemen met Praktijk “Oase van Rust” voor overleg.
Praktijk “Oase van Rust” behoudt in alle gevallen het recht tot uiteindelijke besluitvorming mits in alle redelijkheid genomen.


Artikel 3 Opdrachten en Uitvoering.
3.1
Praktijk “Oase van Rust” verricht geen erotische of medische massagediensten en of massage opdrachten.

3.2
Opdracht wordt door cliënt aan opdrachtnemer verstrekt.
Door het plaatsen ervan doet cliënt afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst zoals bedoeld in art. 6:265 BW alsmede in alle andere artikelen wat dat betreft.

3.3
Annulering van een opdracht kan door cliënt geschieden op de volgende wijze:
- telefonisch op telefoonnummer van Praktijk “Oase van Rust”
- per email via e-mailadres van Praktijk “Oase van Rust”
Voor voorwaarden wat betreft annulering en restitutie van het reeds voldane/verschuldigde tarief zie: 2.5 A, 2.5 B, 2.5 C.

3.4 A
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling (telefonisch) door of namens cliënt aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave of aannemen van de opdracht gerekend was, worden aan cliënt in rekening gebracht.

3.4 B
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling (telefonisch) door of namens cliënt aangebracht, die lagere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave of het aannemen van de opdracht gerekend was, worden niet gerestitueerd.

3.5
Praktijk “Oase van Rust” behoudt zich het recht de opdracht op locatie te annuleren indien er naar inzicht van opdrachtnemer sprake is van een locatie die:
- onveilig is
- bedreigend is
- er sprake is van onhygiënische situatie
- anderszins het uitvoeren van de opdracht en/of het wel voelen en welbevinden van de masseur belemmerd of negatief beïnvloed.
!In dit geval geschied er geen restitutie van het voldane tarief.

3.6
Cliënt dient zich ten allen tijde behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
In geval van herhaaldelijk onbehoorlijk gedrag heeft Praktijk “Oase van Rust” het recht cliënt(en) behandeling voor onbepaalde tijd te ontzeggen.
!Er vindt in bovengenoemde situatie geen restitutie van gedane betaling(en) plaats.

3.7
Uitvoering van de opdracht vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer van Praktijk “Oase van Rust”.

3.8
De datum van uitvoering van de opdracht wordt door Praktijk “Oase van Rust” in overleg met de cliënt bepaald en besproken.

3.9
In geval van annulering van (massage)opdracht/gehele cursus aan de zijde van Praktijk “Oase van Rust”; verplicht Praktijk “Oase van Rust” zich tot het tot stand komen van een nieuwe overeenkomst wat betreft data en tijd(en) zodat overeengekomen dienst(en) tot beider tevredenheid geleverd kunnen worden.
Kan Praktijk “Oase van Rust” hier - om niet nader genoemde reden - niet aan voldoen of geschied dit niet naar beider tevredenheid dan geschied 100% terugbetaling van het betaalde bedrag.
Let wel! In geval van cursus geschied enkel 100% teruggave van de geannuleerde lesdag(en) indien deze niet opnieuw naar beider tevredenheid ingeroosterd kan/kunnen worden.

Artikel 4 Aansprakelijkheid.
4.1
Praktijk “Oase van Rust” draagt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enig letsel of schade, hoe ook benoemd en door welke oorzaak dan ook ontstaan, mits cliënt kan bewijzen dat hiervoor aansprakelijkheid/schuld ligt bij Praktijk “Oase van Rust”.

4.2
Aansprakelijkheid van Praktijk “Oase van Rust” zal voor zover mogelijk zo veel mogelijk worden gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering (AVB/AVP) maar is beperkt tot het bedrag en afhankelijk van door verzekeraar gedane uitkering.

4.3
Praktijk “Oase van Rust” heeft het recht van cliënt(en) schadevergoeding te eisen indien er door cliënt of aan cliënt verwante personen (huisgenoten, familieleden of anderszins) beschadiging plaatsvindt van huisraad/inboedel, massagetafel/massagebenodigdheden, auto (op locatie) of andere zaken die toebehoren aan Praktijk “Oase van Rust”.

Artikel 5 Geheimhouding en privacy.
5.1 A
Praktijk “Oase van Rust” verplicht zich tot het houden van een zgn. “beroepsgeheim”.
Dit betekend dat er geen informatie aan derden zal worden verstrekt t.a.v.:
• persoonsgebonden informatie (naam,adres etc.)
• informatie wat betreft te leveren diensten/ uit te voeren / afgesproken opdrachten
• informatie wat betreft geleverde diensten/ uitgevoerde / afgesproken opdrachten.
Praktijk “Oase van Rust” behandelt alle door cliënt beschikbaar gestelde en vertrouwelijke informatie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.1 B
Praktijk “Oase van Rust” verplicht zich tot het houden van een zgn. “beroepsgeheim” t.a.v. alle vertrouwelijke informatie door cliënt(en) medegedeeld tijdens opdracht(en).

5.1 C
Onder vertrouwelijke informatie geldt alle informatie die vrijwillig door cliënt(en) wordt medegedeeld of voortvloeit bij het inwinnen van informatie door Praktijk “Oase van Rust”.
Geheimhouding vervalt enkel op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. In dat geval is Praktijk “Oase van Rust” verplicht vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden.

5.2
De cliënt voorziet Praktijk “Oase van Rust” voor de aan te nemen opdracht van gegevens waarvan Praktijk “Oase van Rust” aangeeft deze noodzakelijk te vinden of waarvoor begrip gevraagd wordt van de cliënt om aan te nemen dat deze informatie noodzakelijk is voor het zorgvuldig en juist te kunnen uitvoeren van de/een opdracht.


Artikel 6 Klachten en geschillen.
6.1
Indien cliënt een klacht heeft over een geleverde dienst/ behandeling/ gebruikt product door Praktijk “Oase van Rust” dient cliënt dit te melden binnen 5 werkdagen erna. Dit kan telefonisch gemeld worden op het telefoonnummer van Praktijk “Oase van Rust” of via email adres van Praktijk “Oase van Rust”.

6.2
In geval van een door cliënt gemelde klacht zal Praktijk “Oase van Rust” persoonlijk contact opnemen om klacht door te spreken met cliënt.
Indien gegrond zal er door partijen gezocht en gestreefd worden naar een passende en tot beider tevredenheid zijnde oplossing.

6.3
Pas indien een geschil niet in onderling overleg en na uiterste inspanning(en) beiderzijds opgelost kan worden en alleen dan! zal er een beroep op de wetgever gedaan worden.


Artikel 7 Recht.
7.1
Op elke overeenkomst tussen partijen – Praktijk “Oase van Rust” en cliënt(en) – is het Nederlands recht van toepassing.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst steeds bepalend.


Artikel 8 Slotbepaling.
8.1
In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Praktijk “Oase van Rust”.

©Praktijk “Oase van Rust” 2012

©Praktijk “Oase van Rust” 2012